Breng meer leven in de Parochie

NEDERWEERT – Uitnodiging aan ALLE parochianen en overig geïnteresseerde dorpsbewoners voor een informatiebijeenkomst op 24 oktober, vanaf 20.00 uuur in het Kerkgebouw in Budschop.

In Nederweert zijn de parochies nog steeds zelfstandig. De parochies Budschop, Nederweert-Eind, Nederweert en Ospel werken al sinds 2014 samen om elkaar vooral bestuurlijk tot steun te zijn. Genoemde vier parochies vormen samen de parochiefederatie BENO met één federatiebestuur. Dit is het resultaat van een herstructurering die op aandrang van het bisdom een aantal jaren geleden is gestart.

In de praktijk is binnen de federatie samen al veel tot stand gebracht op het gebied van bijvoorbeeld het behoud (renovatie) van de kerkgebouwen, het gezond houden van de financiën en de uniformering van tarieven. Afgesproken is voor de nabije toekomst te werken aan een vitalisering van onze parochies. Binnen alle samenwerkingsverbanden van parochies in het bisdom Roermond dient een meerjarenbeleidsplan opgesteld te worden om de parochie-vitalisering gestalte te geven. Dat geldt niet alleen voor het puur kerkelijk gebeuren zoals catechese en liturgie, maar vooral ook voor het maatschappelijk belang, de diaconie of charitas. Welke bijdrage kan de parochie leveren aan het algemene maatschappelijke gebeuren? We hebben bijvoorbeeld pas de week van de eenzaamheid gehad. Ook als parochie gemeenschap kan worden afgewogen welke bijdrage we kunnen leveren om eenzaamheid weg te nemen bij onze medemens. Het is de bedoeling dat een kerngroep gaat nadenken over de wensen en de mogelijkheden om de vitalisering van de parochies gestalte te geven. Dit moet leiden tot een beleidsplan, waarna werkgroepen geformeerd kunnen worden die op de verschillende beleidsterreinen concrete plannen gaan uitwerken.

Informatieavond over revitalisatie
Op woensdag 24 oktober is om 20.00 uur in het kerkgebouw Budschop een informatieavond. Op deze avond zal een nadere toelichting gegeven worden over wat de bedoeling en de aanpak zal zijn. Op deze avond zullen de leden van het federatiebestuur en de leden van de parochiecommissies van de vier parochies aanwezig zijn. Maar daarnaast willen we alle geïnteresseerden uit de vier parochies uitnodigen. Dit is heel belangrijk, want vitalisering is geen bestuurlijk gebeuren. Vitalisering valt en staat juist met de inzet van zoveel mogelijk mensen. Pas dan worden parochies levende geloofsgemeenschappen! Alle parochianen en overige geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd naar deze informatieavond te komen om hun wensen of ideeën kenbaar te maken.

Kerken zijn als cultureel erfgoed een gedeelde zorg
Naast alle hierboven genoemde zaken is het ontzettend belangrijk dat de beeldbepalende
monumenten in goede conditie worden gehouden. Het zijn toch vooral de kerkelijke gebouwen die karakter geven aan de parochies/kernen van de gemeente Nederweert. Denk daarbij ook aan de details zoals, glas in lood, klokken, orgels, kunstwerken. Dit alles is door de eeuwen heen door onze voorgangers (waaronder vooral veel voorouders) in alle kernen tot stand gebracht en onderhouden. Vaste bakens en eeuwenlange getuigen van alles wat in diverse generaties in mensenlevens meegemaakt werd, zowel in droevige dagen als vreugdevolle dagen (geboorten, huwelijken, overlijden, zingevende vieringen). Allemaal zaken die onderdeel zijn van de christelijke identiteit van onze kernen/parochies. In Nederland worden in de komende tien jaar 1200 van de 1500 RK Kerken gesloten. Dus laten we nu samen optrekken voor het behoud van ons kerkelijk cultureel erfgoed.

Zie verder op onze website https://parochies-beno.nl/kerkgeschiedenis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *