Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Kerkdiensten 22 t/m 6 oktober september 2019

Zondag 22 september 2019  H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Ouderenvereniging
“St. Rochus” Budschop. Voor de leden en overleden leden van de KBO.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 29 september 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 6 oktober 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

De KBO viert op vrijdag 20 september haar 50-jarig jubileum met een receptie tussen
18.30 en 19.30 uur in de Kerkelijke voorziening Budschop. Voor de leden zijn er dat
weekend diverse activiteiten.


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 21 september t/m 5 oktober

ZATERDAG 21 september: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor Anneke
Bosmans-Nies, ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 28 september: 19.15 uur H. Mis, voor Antoon van Nieuwenhoven voor zijn
verjaardag en voor zijn j.l. overleden broer Jan uit Australië.

ZATERDAG 5 oktober: 19.15 uur H. Mis, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 28 september Maria van Nieuwenhoven.
MISDIENAARS: zaterdag 28 september Ayla en Lois Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aanstaande zaterdag 28 september hartelijk welkom
om 19.15 uur in de sacristie.
“Wees een tevreden mens; de ontevredenen verliezen vooral veel tijd..”

RENOVATIE DAK:
Het dak van de kerk is aan renovatie toe. De fa. Verkoelen uit Weert is hiermee druk bezig.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat onze kerk een rijksmonument is waardoor wij
subsidie ontvangen van; de rijksdienst voor het cultureel erfgoed, provincie Limburg en
gemeente Nederweert. In totaal wordt 85% van de kosten vergoed door subsidies. Uiteraard
zal de resterende 15% door de parochie zelf betaald moeten worden. Wij stellen een
vrijwillige bijdrage hiervoor dan ook zeer op prijs. U kunt u eventuele bijdrage overmaken op
het banknummer van de kerk met vermelding bijdrage dakrenovatie of deponeren in het
daarvoor bestemde offerblok in de Gerarduskapel.
Hartelijk dank,
de parochiecommissie


Nederweert

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten van 19 september t/m 6 oktober 2019

DONDERDAG 19 september
H. Januarius, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 september
HH.Andreas Kim Taegôn, priesten en Paulus Chöng Hasang en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 21 september
H.Mateüs, apostel en evangelist
Vooravond van de 25e zondag door het jaar
10.30 uur Uitvaart Mia Coolen-Gielen
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector H.Dielissen ) – zeswekendienst Jan
Moonen en tevens voor Thijs Moonen, jaardienst Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-
Hendrikx, jaardienst Frans Creemers, jaardienst Dora Moonen-van de Kerkhof.

ZONDAG 22 september
vijfentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector L.Roost) –overleden echtgenoten Gerrit en Mia
Haenen-Teeuwen

MAANDAG 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 september
Geen rozenkransgebed en H. Mis

WOENSDAG 25 september
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 26 september
HH. Cosmas en Damianus, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
ZATERDAG 28 september
H. Wenceslaus, martelaar

Vooravond van de 26e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang koor Ospel lector L.Caris ) – jaardienst Jac Roost, jaardienst Truus
van den Heurik en alle overleden familieleden, , jaardienst Nelly Stultjens-van Eijndhoven,
ouders Stultjens-van Tongerlo en zonen Piet en Mies. Pierre Cuijpers vanwege verjaardag.

ZONDAG 29 september
zesentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector W. Engelen) – jaardienst Thieu Jonckers.

MAANDAG 30 september
H. Hieronymus, priester en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 2 oktober
HH. Engelbewaarders
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 3 oktober
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 5 oktober
H.Maria
Vooravond van de 27e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantesl lector koorleden) – zeswekendienst Truus
Wullems-Thommassen, jaardienst familie Veugelers-de Wit.
Overleden

Op 18 september is overleden Mia Coolen-Gielen, zij overleed in de leeftijd van 82 jaar en
woonde Sillenhoek 23 Leveroy. De uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 21 september om
10.30 uur en zal daarna op het parochiekerkhof worden bijgezet bij haar zoon Frankie.
Moge zij rusten in vrede.


Ospel

KERKDIENSTEN 21 – 28 september

Zaterdag 21 september, Feest van de H. Matteus, apostel en evangelist,
19.00 (Samenzang)

Mathieu Vaes, Gertruda Migchels, zoon Martje en kleinzoon Maurice Vaes,
ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein, achterkleinzoon Martijn,
ghm Peter Henricus Hubertus Slaats en Petronella Henrica Heeskens.

Zondag 22 september, 25 e zondag door het jaar,
10.00 (Samenzang)
voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Donderdag 26 september, HH. Cosmas en Damianus, martelaren,
18.40 bidden van het rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 28 september,
19.00 (Samenzang)
ghm Wiel Hermans en Drika Hermans-Jonkers en zoon Giel.

ACOLIETEN :
za. 21 sept. 19.00 : Mathijs van Lierop;
zo. 22 sept. 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 28 sept. 19.00 : Tom en Stan Dirks.

OVERLEDEN :
Op 7 september jl. overleed Annie Wijen-Meulen, 79 jaar, Hinkert 27. Moge zij rusten in vrede.

KERKBALANS :
De Actie Kerkbalans vraagt begin van het jaar aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en parochie. Een vrij vaste groep parochianen neemt daar aan deel en maakt dan meteen een bijdrage over, anderen doen dat in termijnen. Nu het laatste kwartaal nadert wil ik hen namens de parochiecommissie vriendelijk herinneren aan de laatste termijn.
Tevens doe ik nog eens een beroep op wie niet deelneemt aan deze gezinsbijdrage. Bij de
restauratie van de kerktoren leverden ook deze inwoners een spontane bijdrage in de vorm van een steen, waaruit blijkt dat zij behoud van dit monument belangrijk vinden voor het dorp.

Bij de verbouwing van de Haaze-Hoof bieden vele inwoners een helpende hand, zij vinden ook dit “dorpshuis” van belang voor Ospel. Twee waardevolle voorzieningen voor Ospel.
De normale parochie exploitatie blijft afhankelijk van uw steun. Ik geef niet-deelnemers
daarom in overweging om toch eens een bijdrage te doen voor de kerk en de eredienst, die voor iedereen beschikbaar is. Persoonlijk blijf ik ook mijn best doen om er te zijn voor het welzijn van de parochie en voor u als parochianen en inwoners.

Uw bijdrage is welkom op NL94RABO01403.01.879 als Kerkbijdrage 2019, waarvoor bij
voorbaat dank.

AVONDMIS IN MARIAKAPEL :

In de Mariamaand oktober vinden de avondmissen op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 oktober – onder voorbehoud – plaats in de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg. Om 18.40 wordt het rozenhoedje gebeden en om 19.00 uur volgt de H.Mis. Misintenties kunt u doorgeven op de pastorie.

Pastoor A. Koumans, OMI.


Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 15 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Zondag 22 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Zondag 29 september
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.

– Moeder Maria, wij vragen dat we nog lang gezond mogen blijven en nog veel
mogen fietsen en wandelen.

– Moeder Maria , zorg dat hij goed aankomt en dat hij zich mag verenigen met haar,
rust zacht.

– Maria, een kaarsje voor iedereen vandaag hier samen om te vieren , vrede en alle
goeds.

Iets om over na te denken:
Het grote genoegen in het leven is die dingen te doen waarvan de mensen
zeggen dat je ze niet kunt doen.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis of Woord en Communiedienst in de
kapel opgeluisterd door het eigen koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.